ФИРМА "МЕДИКЕТ ЦЕХ" ЕООД СПЕЧЕЛИ ПОРЕДНИЯ СИ ПРОЕКТ

eupiik

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Фирма „МЕДИКЕТ ЦЕХ“ ЕООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-6.002-0494-C01.

Срок на изпълнение: 10 месеца.

Място на изпълнение: гр. Етрополе.

Главна цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Обща стойност на разходите: 349 997.00 лв., от които 150 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Проект № BG16RFOP002-6.002-0494, Процедура за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МЕДИКЕТ ЦЕХ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


 

Стандарт1

Управител на фирма „Медикет Цех“ ЕООД – г-н Иван Иванов

Източник: в-к Стандарт

Фирма „МЕДИКЕТ ЦЕХ“ ЕООД получи договора по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия“, финансирана по европейската програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Добър старт на годината бе отбелязан от фирма „Медикет Цех“ ЕООД!

В първата седмица на Новата година, на 5 януари, собственикът и управител на фирма „Медикет Цех“ ЕООД – г-н Иван Иванов присъства на официална церемония по връчване на подписаните договори по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия“, финансирана по европейската програма за „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Причината за това е фактът, че „Медикет Цех“ ЕООД е една от 27-те фирми  „отличници“, както казва Премиерът, класирани на първите места в подбора, спечелили финансиране по програма „Иновации и конкурентоспособност“. Общата стойност на средствата, които влизат в малките и средни предприятия по тази програма възлизат на 116 млн. лв.

„Медикет Цех“ ЕООД получи поредния 4-ти договор за безвъзмездна финансова помощ за разширяване и подобряване производствения капацитет на компанията. Същевременно, към настоящия момент, фирмата е реализирала и още четири проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Церемонията по връчването се проведе в Министерски съвет, в присъствието на министър-председателя Бойко Борисов, вицепремиера по еврофондовете и икономическата политика Томислав Дончев, министъра на икономиката Божидар Лукарски и представители на бизнеса. Събитието съвпадна с рождената дата на управителя на фирма „Медикет Цех“ г-н Иван Иванов, което вярваме е добър знак за успешната реализация на проекта.

По време на церемонията Премиерът поздрави бенефициентите  и пожела средствата да бъдат похарчени по най-добрия начин за иновации, конкурентоспособност и разкриване на нови работни места. Г-н Борисов заяви, че растежът на икономиката тази година е 3%, но се надява през 2016 година да достигне ръст в размер на 4,5%. Същевременно той подчерта, че икономическият растеж зависи от предприемачите, които благодарение на средствата от Европейския съюз ще повишат конкурентоспособността си, ще инвестират в иновации, ще създадат допълнителни работните места и ще увеличат износа.


eupiik

НОВИНА

На 23.12.2015 г. фирма „Медикет Цех“ ЕООД започна изпълнението на проект по схема BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет на МСП” по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0587-C01.

Продължителността на проекта е 18 месеца.

Общата стойност на инвестицията е 1 684 638,52 лв. без ДДС.

Място на изпълнение на проекта: гр. Ябланица, обл. Ловеч.

Проектът ще бъде реализиран като продължение на прилаганата до момента политика на непрекъснато разширяване на технологичните възможности, продуктовата гама и капацитета на предприятието.

Предвижда се закупуване на:

  1. Шприц стреч блас машина за производство на три вида бутилки - 100 мл., 130 мл. и 250 мл. с окомплектовка и компресор - 1 бр.;
  2. Издувна машина и окомплектовка за производство на два вида флакони HDPE - 75 мл. и 180 мл.

Внедряването на оборудването в производствения процес ще доведе до увеличаване на производствения капацитет и производство на допълнителни 5 млн. броя бебешки бутилки от РР и 1,8 млн. броя флакони годишно. В рамките на проекта са предвидени дейности по избор на доставчик (в съответствие с процедурата, описана в Ръководство за изпълнението на ДБФП по ОПИК 2014 - 2020), доставка, монтаж и пускане в експлоатация на линията.

ЕВРОПЕЙСКИ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

eu-300x204

 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

NS

KB

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

                    ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОДОБРЕНИ И ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА:,,РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ” 2007-2013

1. СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG161PO003-2.1.06 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: „ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАСТЕЖ НА МЕДИКЕТ ЦЕХ ЕООД – ЕДИНСТВЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА БИБЕРОНИ И БЕБЕШКИ БУТИЛКИ В БЪЛГАРИЯ”

Продължителност на проекта : 18 месеца  /18.02.2011г. – 18.08.2012г.

2.СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG161PO003-2.1.13 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: „ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ФИРМА „МЕДИКЕТ ЦЕХ“ ЕООД ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВО ОБОРУДВАНЕ”

Продължителност на проекта : 19 месеца  /05.07.2012г. – 05.02.2014г.

3. СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG161PO003-2.3.02 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА”

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В „МЕДИКЕТ ЦЕХ“ ЕООД

Продължителност на проекта : 11 месеца  /16.12.2013г. – 17.11.2014г./

4. СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: „МЕДИКЕТ ЦЕХ“ ЕООД

Продължителност на проекта : 18 месеца /23.12.2015г. – 23.06.2017г./